Προκλητικά Μαθηματικά

Μαθηματικά προκλητικές δραστηριότητες και πώς θα βοηθήσουν το παιδί σας να κατανοήσει καλύτερα τα μαθηματικά!

Θετική στάση

Στόχος της ευρύτερης μαθηματικής εκπαίδευσης των παιδιών είναι η απόκτηση θετικής τους στάσης απέναντι σε αυτά. Η κατάλληλη αξιοποίηση διδακτικού υλικού είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας που οδηγεί τον μαθητή να κατακτήσει την αυτονομία του στη μάθηση και συγχρόνως να του δώσει κίνητρο και ερεθίσματα να εξελιχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Μαθηματικά προκλητικές εργασίες

Οι προκλητικές εργασίες αφορούν μαθηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην οικοδόμηση συνδέσεων μεταξύ εννοιών που οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι και όχι με δυσνόητο περιεχόμενο που θα δυσκολευτούν να κατανοήσουν. Σύμφωνα με τους Sullivan, Cheeseman, Michels, Mornane, Clarke, Roche, (2011) χαρακτηρίζονται προκλητικά έργα εκείνα που απαιτούν από τους μαθητές την επεξεργασία πλήθους πληροφοριών αφού έχει προηγηθεί ο σχεδιασμός της προσέγγισης τους, η επιλογή προσωπικών στρατηγικών ακολουθούμενη από επεξήγηση σε τρίτους (δασκάλους, συμμαθητές), η ενασχόληση με σημαντικές μαθηματικές έννοιες που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τους τρόπους σκέψης τους και τέλος η αφιέρωση χρόνου στη δραστηριότητα πάνω στην οποία δουλεύουν.

Οι προκλητικές εργασίες αφορούν μαθηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην οικοδόμηση συνδέσεων μεταξύ εννοιών που οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι και όχι με δυσνόητο περιεχόμενο που θα δυσκολευτούν να κατανοήσουν

Εργασίες χαμηλής και υψηλής μαθηματικής πρόκλησης

Οι Smith & Stein (1998) κατηγοριοποιούν τις εργασίες στα μαθηματικά σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με τις γνωστικές απαιτήσεις αυτών και στη συνέχεια χωρίζονται σε έργα χαμηλής και υψηλής μαθηματικής πρόκλησης. Οι εργασίες απομνημόνευσης και οι εργασίες με διαδικασίες χωρίς διασυνδέσεις αποτελούν δραστηριότητες χαμηλής μαθητικής πρόκλησης καθώς εμπλέκονται κατά βάση στο μοτίβο αναπαραγωγής ή μνήμης και δεν απαιτούν τις κατάλληλες επεξηγήσεις. Εστιάζουν στην παραγωγή σωστών απαντήσεων και μόνο χωρίς να αφήνουν τον απαιτούμενο χρόνο για την εξέλιξη της σκέψης του μαθητή. Αντιθέτως εργασίες με διαδικασίες σύνδεσης και με υψηλές μαθηματικές απαιτήσεις συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες υψηλής μαθηματικής πρόκλησης και σκοπό έχουν να αναπτύξουν βαθύτερα επίπεδα κατανόησης μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν το ζητούμενο, να περιορίζουν τις πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης και να χρησιμοποιούν κατάλληλα την κατακτημένη γνώση τους. Οι εν λόγω εργασίες απαιτούν πολύπλοκη, μη-αλγοριθμική σκέψη και αυτορρύθμιση των διαδικασιών των γνωστικών γνωρισμάτων του μαθητή (Τζόκα, 2019) 

Η σημασία των μαθηματικών δραστηριοτήτων

Οι εργασίες με τις οποίες ασχολούνται οι μαθητές παρέχουν τις ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης συλλογισμού ενώ συγχρόνως κινητοποιούν τη σκέψη και τη φαντασία τους . Η φύση των εργασιών αυτών μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται, να περιορίσουν ή να διευρύνουν τους μαθηματικούς τους ορίζοντες. Οι μαθητές αναπτύσσουν το αίσθημα του τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά» από την πραγματική τους εμπειρία με αυτά και αποκτούν την ευκαιρία να τα βιώσουν ως επιστημονική θεραπεία (Schoenfeld, 1994). Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Καθηγητών Μαθηματικών (NCTM) (2014) η μάθηση των μαθητών είναι μεγαλύτερη στις αίθουσες διδασκαλίας όπου οι εργασίες τους ενθαρρύνουν σε σταθερά υψηλό επίπεδο σκέψης και λογικής και λιγότερο στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι εργασίες έχουν συνήθως διαδικαστικό χαρακτήρα. 

Σύστημα projectmath

Δώσε κι εσύ στο παιδί σου την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο των μαθηματικών, να τον κατανοήσει και να τον αγαπήσει. Άνοιξε την πόρτα του στο μέλλον. Ενημερώσου σήμερα.